Ga naar de inhoud
  • Firmware bijwerken

    Geachte klant, momenteel worden sommige Monsieur Cuisine van een firmware update voorzien.

    Let op: Na een succesvolle installatie moet het Wi-Fi-wachtwoord eenmalig opnieuw worden ingevoerd.

    Daarna kunt u meteen alle geweldige functies gebruiken en weer heerlijke recepten koken.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website www.monsieur-cuisine.com, Monsieur Cuisine rekening en de Monsieur Cuisine-app

 

1. Aanbieder en toepassingsgebied

1.1. De Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, geregistreerd bij het Registeramt Stuttgart met bedrijfsnummer HRA 102314 (hierna te noemen „Lidl“) biedt op de website www.monsieur-cuisine.com (de „Website“) en in de app „Monsieur Cuisine“ (de „App“) een platform aan voor o.a. verzamelingen van recepten (de Website en App hierna gezamenlijk te noemen het „Platform“).

1.2. Het Platform wordt door Lidl uitsluitend op basis van deze gebruiksvoorwaarden aangeboden. De gebruiker kan de actuele gebruiksvoorwaarden te allen tijde op de Website onder https://www.monsieur-cuisine.com/nl/gebruiksvoorwaarden/ en in de App onder „Profiel, gegevensbescherming & gebruiksvoorwaarden“ ophalen, opslaan en printen.

1.3. Wij slaan deze tekst van de overeenkomst na afsluiting hiervan niet op. De gebruiker kan de gebruiksvoorwaarden te allen tijde in het hoofdmenu van de App en op de Website ophalen en opslaan.

2.  Registratie

2.1. Gebruikers kunnen zonder registratie de openbaar beschikbare informatie op het Platform inzien.

2.2. Voor het gebruik van het Platform, onder andere voor het geven van beoordelingen en commentaar en het delen van recepten en foto's, dient de betreffende gebruiker zich te registreren en een account aan te maken. Bij de App kan de registratie plaatsvinden na het downloaden hiervan.
2.3. Bij gebruik van het Platform in verband met de Monsieur Cuisine Connect verstrekt de gebruiker een bindend aanbod met betrekking tot de registratie en het gebruik van het Platform, doordat de gebruiker in de App op de knop "Registreren" en op de Website op de knop "Nu registreren" klikt en alle gewenste informatie verstrekt, de gebruikersnaam en het wachtwoord invoert en op de knop "Klaar" respectievelijk "Registreren en gebruikersaccount aanmaken" klikt.
2.4. Door dit Aanbod ontstaan geen kosten voor de gebruiker. Tot aan het moment van klikken op de knop "Klaar" respectievelijk "Registreren en gebruikersaccount aanmaken" kan de registratie op elk moment afgebroken worden of de ingevoerde informatie gewijzigd worden door het wissen, aanvullen of corrigeren van de verstrekte informatie in de diverse velden of door het sluiten van de App. Na het beëindigen van het registratieproces kan de gebruiker de verstrekte informatie in het persoonlijke account op elk gewenst moment wijzigen.
2.5. Na acceptatie van het Aanbod voor het sluiten van de overeenkomst ontvangt de gebruiker een bevestiging over het moment van ingang van het Aanbod (de „Bestellingsbevestiging“) op het e-mailadres dat in het kader van de registratie opgegeven werd. Deze Bestellingsbevestiging vormt tegelijkertijd de acceptatie van het Aanbod door Lidl (de „Contractsluiting“) en bevat een verificatielink. Het Platform kan in gebruik genomen worden zodra de gebruiker de via de e-mail ontvangen verificatielink bevestigd heeft.
2.6. Aangezien het gebruik van het Platform vrijwillig en kosteloos door Lidl aangeboden wordt, heeft Lidl het recht om het aanmaken van een account in individuele gevallen zonder opgave van redenen te weigeren.
2.7. Het door de gebruiker opgegeven e-mailadres mag nog niet aan een ander account gekoppeld zijn. Ook is het verboden om een e-mailadres of andere contactgegevens op te geven die niet aan de gebruiker toebehoren, in het bijzonder zogenaamde "wegwerp e-mailadressen". De gebruiker dient de Inloggegevens veilig te bewaren. Het is verboden om andere personen toegang tot het account te verlenen.
2.8. Iedere interactie met Lidl die plaatsvindt via het account van de gebruiker wordt aan de gebruiker toegeschreven. Dit geldt ook wanneer derden via het account gehandeld hebben, mits deze derden het account door een nalatigheid van de gebruiker konden gebruiken. De gebruiker is verplicht om Lidl onmiddellijk van elk onbevoegd gebruik van het account op de hoogte te stellen en de Inloggegevens te wijzigen, wanneer er aanwijzingen voor bestaan dat het account door derden gebruikt wordt.

3. Prestaties

Het Platform biedt de gebruiker een groot aantal gebruiksmogelijkheden („Prestaties“), die de gebruiker op het platform worden getoond en ter beschikking staan. Deze omvatten onder andere de volgende of soortgelijke Prestaties:

· Zoeken naar recepten

· Daarnaast hebben geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om:

- favoriete recepten te kiezen en in het profiel op te slaan;

- zelfgemaakte recepten van een foto te voorzien en te publiceren (enkel mogelijk op de Website); 

- commentaar te geven op recepten van andere gebruikers (enkel mogelijk op de Website);

- boodschappenlijstjes samen te stellen (enkel mogelijk in de App);

- de kookboeken van Monsieur Cuisine gratis te downloaden (enkel mogelijk vanaf de Website);   

- gebruikersaccounts te synchroniseren tussen de Monsieur Cuisine-App, de Monsieur Cuisine-Website en Monsieur Cuisine Connect. 

4. Toekenning van rechten

4.1. De gebruiker verkrijgt voor de duur van deze overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om het Platform uitsluitend in overeenstemming met de voorschriften te gebruiken voor het doel waarvoor dit bestemd is. De gebruiker mag het Platform niet veranderen, aanpassen, vertalen of op een andere manier bewerken of met andere software verbinden. Commercieel gebruik van de recepten is uitgesloten.
4.2. De gebruiker verleent Lidl een in tijd en ruimte onbeperkt recht om de door hem geplaatste adviezen, ideeën, recepten en overige content te bewerken en zelf of door middel van derden op het Platform, in de online shop van Lidl en op sociale media openbaar toegankelijk te maken en te verveelvoudigen en te verspreiden, om de in punt 3 beschreven Prestaties ook aan andere gebruikers te leveren.
4.3. De gebruiker stemt ermee in dat Lidl de content in overeenstemming met punt 4.2 toegankelijk maakt voor andere gebruikers en dat de door hem/haar geplaatste recepten door andere gebruikers voor privégebruik gedownload, onbeperkt verveelvoudigd en in de persoonlijke familie- en kennissenkring kosteloos in voornoemde omvang doorgegeven kunnen worden.
4.4. De gebruiker garandeert dat geen van de doorgegeven content inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder naam-, merken-, auteurs- en beeldrechten en rechten met betrekking tot gegevensbescherming.

5. Verplichtingen van de gebruiker

5.1. De gebruiker dient zich te onthouden van iedere vorm van activiteit die erop gericht is om het functioneren van het Platform of de achterliggende technische infrastructuur te belemmeren. 5.2. De gebruiker verplicht zich tegenover Lidl om geen content op het Platform te uploaden die door zijn inhoud of vorm(geving) of op enige andere wijze in strijd is met het toepasselijke recht of de goede zeden. 5.3. In het bijzonder is het de gebruiker verboden om content te publiceren of te verspreiden die

5.4. De door gebruikers verstrekte content wordt geautomatiseerd en zonder voorafgaande controle op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijk recht gepubliceerd. Lidl vereenzelvigt zich nadrukkelijk niet met de door gebruikers geplaatste content.
5.5. Bovendien heeft elke gebruiker de mogelijkheid om content waarvan het vermoeden bestaat dat deze in strijd is met de wet te melden.

· in strijd is met de geldende wet- en regelgeving of immoreel is;

· inbreuk maakt op merken, patenten, intellectuele eigendomsrechten, overige auteursrechten, beroepsgeheimen of andere rechten van derden;

· obsceen, racistisch, geweld verheerlijkend of pornografisch van aard is, of een negatief effect heeft op jongeren en kinderen of hun ontwikkeling;

· beledigend, hinderlijk, lasterlijk of anderszins kwaadwillig van aard is;

· persoonsgegevens van derden bevat zonder hun uitdrukkelijke toestemming;

· commercieel, in het bijzonder wervend, van aard is.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Lidl is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, en onbeperkt in het geval van schade als gevolg van overlijden, aan het lichaam of aan de gezondheid.
6.2. In het geval van lichte nalatigheid is Lidl enkel aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Een wezenlijke contractuele verplichting in deze zin is een verplichting waarvan de nakoming de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractpartner zich derhalve rechtmatig kan beroepen.
6.3. De aansprakelijkheid in overeenstemming met punt 6.2 is beperkt tot de op het moment van sluiten van de overeenkomst typische en voorzienbare schade.
6.4. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden overeenkomstig ten gunste van werknemers, gevolmachtigden en vertegenwoordigers van Lidl.
6.5. Een eventuele aansprakelijkheid van Lidl voor nadrukkelijk als zodanig betitelde garanties en voor vorderingen op grond van de wetgeving op het gebied van productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.
6.6. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Lidl uitgesloten.

7. Looptijd en beëindiging

7.1. De gebruiksovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en kan op elk moment door de gebruiker en door Lidl worden opgezegd.
7.2. Bij het gebruik van het Platform in verband met de Monsieur Cuisine Connect kan de geregistreerde gebruiker op elk gewenst moment Lidl in kennis stellen van de opzegging van de gebruiksovereenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail aan [email protected]
7.3. Het recht van partijen op buitengewone opzegging om een dringende reden blijft onaangetast.

8. Overtreding van de gebruiksvoorwaarden

8.1. De gebruiker verplicht zich tegenover Lidl om het Platform enkel te gebruiken voor doeleinden die deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijk recht niet overtreden of inbreuk maken op de rechten van derden.
8.2. Lidl behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform te blokkeren voor zover en zo lang als de gebruiker in niet onaanzienlijke mate de gebruiksvoorwaarden overtreedt.
8.3. Punt 4.2 en 4.3 blijven onverminderd van kracht.

9. Algemene bepalingen

9.1. De taal van deze overeenkomst is Duits.
9.2. Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en Lidl geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van de VN, indien de gebruiker zijn gewone verblijfplaats in Duitsland of zijn gewone verblijfplaats in een staat is die geen lidstaat van de Europese Unie is. In het geval dat de gebruiker zijn gewone verblijfplaats in een andere lidstaat van de Europese Unie heeft, blijven daarnaast dwingende bepalingen van het recht van deze lidstaat, waarin de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft, onverminderd van kracht.
9.3. In het geval van nietigheid van individuele bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd geldig.
9.4. De Europese Commissie stelt een platform voor het online beslechten van geschillen beschikbaar, dat de klant via http://www.ec.europa.eu/consumers/odr kan bereiken. Lidl is niet verplicht tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten en hier evenmin toe bereid.

  

Versie: Oktober/2021