Przejdź do zawartości
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

  Szanowny Kliencie, obecnie niektóre urządzenia Monsieur Cuisine otrzymują aktualizację oprogramowania sprzętowego.

  Uwaga: Po pomyślnym zakończeniu instalacji należy ponownie wprowadzić hasło sieci Wifi.

  Następnie można od razu korzystać ze wszystkich wspaniałych funkcji i ponownie przygotowywać pyszne przepisy.

   

Warunki użytkowania

 

Warunki użytkowania strony internetowej www.monisieur-cuisine.com, Monsieur Cuisine rachunek i aplikacji Monsieur Cuisine

 

1. Dostawca i zakres usług

1.1. Firma Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, sąd rejestrowy Stuttgart, HRA 102314 (zwana dalej „Lidl”) oferuje na stronie internetowej www.monsieur-cuisine.com („strona internetowa”) oraz w aplikacji „Monsieur Cuisine” („aplikacja”) platformę służącą m.in. do zbierania przepisów (strona internetowa i aplikacja zwane dalej łącznie „platformą”).

1.2. Platforma jest oferowana przez firmę Lidl wyłącznie na podstawie niniejszych warunków użytkowania. Użytkownik może w każdej chwili pobrać, zapisać i wydrukować aktualne warunki użytkowania znajdujące się na stronie internetowej https://www.monsieur-cuisine.com/pl/warunki-uzytkowania oraz w aplikacji w zakładce „Profil, ochrona danych i warunki użytkowania”.

1.3. Po zawarciu umowy nie przechowujemy tekstu umowy. Użytkownik może w każdej chwili pobrać warunki użytkowania i zapisać je w menu głównym aplikacji oraz na stronie internetowej.

 

2. Rejestracja

2.1. Użytkownicy mogą przeglądać publicznie dostępne informacje na platformie bez konieczności rejestracji.

2.2. Korzystanie z platformy, w tym wystawianie ocen i zamieszczanie komentarzy oraz przepisów i zdjęć, wymaga rejestracji przez danego użytkownika i założenia konta. W przypadku aplikacji rejestracji można dokonać po jej pobraniu.

2.3. Podczas korzystania z platformy w połączeniu z Monsieur Cuisine Connect użytkownik składa wiążącą ofertę dotyczącą rejestracji na platformie i korzystania z oferowanych tam usług poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj” w aplikacji oraz przycisku „Zarejestruj teraz” na stronie internetowej i podanie wszystkich wymaganych informacji, wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła oraz kliknięcie przycisku „Gotowe” lub przycisku „Zarejestruj i utwórz konto użytkownika”.

2.4. Oferta ta nie wiąże się z żadnymi kosztami dla użytkownika. Dopóki użytkownik nie kliknie przycisku „Gotowe” lub „Zarejestruj i utwórz konto użytkownika”, może w każdej chwili anulować rejestrację lub zmienić wprowadzone informacje poprzez usunięcie, dodanie lub poprawienie informacji w różnych polach lub zamknięcie aplikacji. Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik może w każdej chwili zmienić informacje podane na koncie osobistym.

2.5. Po otrzymaniu oferty zawarcia umowy użytkownik otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie otrzymania oferty („potwierdzenie zamówienia”). Potwierdzenie zamówienia stanowi również przyjęcie oferty przez Lidl („zawarcie umowy”) i zawiera link weryfikacyjny. Z platformy można korzystać od momentu potwierdzenia przez użytkownika linku weryfikacyjnego zawartego w wiadomości e-mail.

2.6. Ponieważ korzystanie z platformy jest dobrowolne i bezpłatne, Lidl ma prawo odmówić założenia konta w indywidualnych przypadkach bez podania przyczyny.

2.7. Podany przez użytkownika adres e-mail nie może być ponadto przypisany do innego konta. Zabrania się również podawania adresu e-mail lub innych danych kontaktowych, które nie należą do użytkownika, w szczególności tzw. „jednorazowych adresów e-mail”. Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo danych dostępu. Zabrania się udzielania dostępu do konta innym osobom.

2.8. Każda interakcja z Lidl, która odbywa się za pośrednictwem konta użytkownika, jest przypisana do użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy za pośrednictwem konta działały osoby trzecie, o ile osoby te mogły korzystać z konta z powodu zawinionego zachowania użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy Lidl o każdym nieuprawnionym użyciu konta oraz do zmiany danych dostępowych, jeśli istnieją przesłanki, że konto jest używane przez osoby trzecie.

 

3. Przedmioty usług

Platforma oferuje użytkownikowi różne możliwości użytkowania („przedmioty usług”), które są wyświetlane i udostępniane użytkownikowi na platformie. Należą do nich mi.in. następujące lub podobne do nich przedmioty usług:

 • możliwość szukania przepisów
 • zarejestrowani użytkownicy mają również możliwość
  • wyboru ulubionych przepisów izapisywania ich na profilu;
  • dodawania zdjęć i publikowania stworzonych przez siebie przepisów (możliwe tylko na stronie internetowej);
  • komentowania przepisów innych użytkowników (możliwe tylko na stronie internetowej);
  • tworzenia list zakupów (możliwe tylko waplikacji);
  • bezpłatnego pobierania książek kucharskich Monsieur Cuisine (możliwe tylko ze strony internetowej);
  • synchronizacji kont użytkowników pomiędzy aplikacją Monsieur Cuisine, stroną internetową Monsieur Cuisine iMonsieur Cuisine Connect.

 

4. Przyznanie praw

4.1. Na czas obowiązywania niniejszej umowy użytkownik otrzymuje niewyłączne, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z platformy wyłącznie w celu jej prawidłowego użytkowania zgodnie z niniejszymi warunkami. Użytkownik nie może modyfikować, adaptować, tłumaczyć ani w jakikolwiek inny sposób edytować platformy czy też łączyć jej z innym oprogramowaniem. Komercyjne wykorzystanie przepisów jest wykluczone.

4.2. Użytkownik przyznaje firmie Lidl nieograniczone w czasie ani przestrzeni prawo do edycji propozycji, pomysłów, przepisów i innych treści przez niego przekazanych oraz do ich publicznego udostępniania na platformie, w sklepie internetowym firmy Lidl i na kanałach mediów społecznościowych, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, a także do ich powielania i rozpowszechniania w celu udostępnienia przedmiotów usługi opisanych w punkcie 3 także innym użytkownikom.

4.3. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez firmę Lidl treści innym użytkownikom zgodnie z punktem 4.2 oraz na to, że zamieszczone przez niego przepisy są pobierane przez innych użytkowników do celów prywatnych, powielane bez ograniczeń i przekazywane bezpłatnie znajomym i krewnym do użytku prywatnego w wyżej wymienionym zakresie.

4.4. Użytkownik zapewnia, że żadna z przesyłanych treści nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw do nazw, znaków towarowych, praw autorskich, praw do wizerunku oraz praw dotyczących ochrony danych.

 

5. Obowiązki użytkownika

5.1. Użytkownik musi powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby zakłócić działanie platformy lub infrastruktury technicznej, która się za nią kryje.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się wobec firmy Lidl, że nie będzie umieszczał na platformie żadnych treści, które swoją zawartością, formą, wyglądem lub w jakikolwiek inny sposób naruszałyby obowiązujące prawo lub dobre obyczaje.

5.3. W szczególności użytkownikowi zabrania się publikowania lub rozpowszechniania treści, które

 • naruszają obowiązujące prawo lub są niemoralne;
 • naruszają prawa dotyczące znaków towarowych, patenty, prawa autorskie, inne prawa własności, tajemnice handlowe lub inne prawa stron trzecich;
 • są obsceniczne, rasistowskie, gloryfikują przemoc, mają charakter pornograficzny, są szkodliwe dla nieletnich lub w inny sposób zagrażają lub szkodzą rozwojowi dzieci i młodzieży;
 • mają charakter obraźliwy, nękający, zniesławiający lub w inny sposób naruszają godność osobistą;
 • naruszają prawa dotyczące ochrony danych osobowych osób trzecich bez ich wyraźnej zgody;
 • mają charakter handlowy, w szczególności reklamowy. XXX

5.4. Treści zamieszczane przez użytkowników są publikowane automatycznie i bez uprzedniego sprawdzenia pod kątem naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub obowiązującego prawa. Firma Lidl wyraźnie nie przyjmuje treści zamieszczanych przez użytkowników za własne.

5.5. Ponadto każdy użytkownik ma możliwość zgłoszenia do firmy Lidl treści, które wydają mu się niezgodne z prawem.

 

6. Odpowiedzialność

6.1. Firma Lidl ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń za umyślne i rażące zaniedbanie oraz za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.

6.2. W przypadku lekkiego zaniedbania firma Lidl ponosi odpowiedzialność tylko w razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązanie umowne w tym znaczeniu to zobowiązanie, którego wypełnienie w pierwszej kolejności umożliwia wykonanie umowy i na którego wypełnieniu partner umowy może w związku z tym regularnie polegać.

6.3. Odpowiedzialność zgodnie z punktem 6.2 jest ograniczona do typowej i możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy szkody.

6.4. Ograniczenia odpowiedzialności obowiązują odpowiednio na korzyść pracowników, przedstawicieli i pomocników firmy Lidl.

6.5. Ewentualna odpowiedzialność firmy Lidl za gwarancje wyraźnie oznaczone jako takie oraz za roszczenia na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

6.6. Firma Lidl nie ponosi odpowiedzialności w żadnym innym zakresie.

 

7. Czas obowiązywania i wypowiedzenie umowy

7.1. Umowa z użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili przez użytkownika i przez firmę Lidl.

7.2. W przypadku korzystania z platformy w połączeniu z Monsieur Cuisine Connect zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę użytkowania bez zachowania okresu, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

7.3. Prawo stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

 

8. Naruszenie warunków użytkowania

8.1. Użytkownik zobowiązuje się wobec firmy Lidl do korzystania z platformy wyłącznie do celów, które nie naruszają niniejszych warunków użytkowania lub obowiązującego prawa, ani nie naruszają praw osób trzecich.

8.2. Firma Lidl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do platformy, jeśli użytkownik narusza warunki użytkowania w znacznym stopniu.

8.3. Punkty 4.2 i 4.3 pozostają nienaruszone przez wypowiedzenie umowy.

 

9. Przepisy ogólne

9.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

9.2. Całość stosunków prawnych pomiędzy użytkownikiem a firmą Lidl podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, o ile użytkownik ma miejsce zamieszkania w Niemczech lub jego miejsce zamieszkania znajduje się w kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej. W przypadku gdy użytkownik ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej obowiązujące przepisy tego państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania, pozostają nienaruszone.

9.3. W przypadku gdy poszczególne postanowienia niniejszych Warunków użytkowania są nieważne ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

9.4. Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online, którą można znaleźć pod adresem http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Firma Lidl nie jest zobowiązana ani skłonna do udziału w postępowaniu zażegnywania sporów z udziałem konsumentów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

 

Stan: Październik/2021